امتحان درس 9 هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (جهان دیگر)

امتحان درس 9 هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (جهان دیگر)

امتحان درس 9 هدیه های آسمانی ششم ابتدایی (جهان دیگر)

این فایل شامل یک امتحان از درس «جهان دیگر» هدیه های آسمانی ششم ابتدایی است که می تواند برای ارزیابی دانش آموزان در مدرسه و یا در خانه موزد استفاده قرار گیرد که برای استفاده راحت تر در دو قالب word و pdf قرار داده شده است….