مسیحیت در ایران باستان

مسیحیت در ایران باستان

این فایل در 12 صفحه قرار دارد که 2 صفحه آن در توضیحات قرار دارد.
مسیحیت در ایران باستان
اواخر دوران شاهنشاهی ساسانی از بسیاری جهات قابل توجه است. جامعۀ ایرانی در آن زمان به راستی آکنده از تضادها و چالش های بزرگ بود. ثروت وقدرت بیکران امپراتوری از یک سو مایۀ آزمندی و حسادت کشورهای همسایه بود و از سویدیگر اختلاف طبقاتی بسیار شدید در درون جامعۀ ایرانی ، نفوذ و قدرت بی حساب موبدانزرتشتی و حضور مکتب های گوناگون فلسفی و باورهای دینی دیگر که خواهان…

مسجد جامع تاریخی اصفهان و یزد

مسجد جامع تاریخی اصفهان و یزد

این فایل در 28 صفحه قرار دارد که 5 صفحه آن را در توضیحات قرار دادیم
مسجد جامعتاريخی اصفهان
قديمیترين بنای تاريخی اصفهان را بايد مسجد جمعه يا مسجد جامع اصفهان تلقی کرد. سيمای فعلی مسجد عمدتاً مربوط به اقدامات دوره سلجوقی است اما تعميرات و الحاقات آن به دورانهای بعد به خصوص عصر صفويان مربوط می شود . اما در کاوش های باستان شناسی مراحل قبل از سلجوقی هم به دست آمده که به دوران آل بويه و قرن سوم هجری باز می گردد. در همين کاوش ها آثار قبل از اسلام نيز…

مسجد آفاق

مسجد آفاق

این فایل در 16 صفحه قراردارد که 3 صفحه در توضیحات قرار می دهیم
مسجد آفاق
 
اين مسجد در سال 1943 ميلادي از مقابل توسعه يافت و طرح تكامل آن اجرا شد. هنگامي كه مقادسه از قبيله بني جماعي از فلسطين به دمشق آمدند و در مسجد ابو صالح اقامت كردند كه در منطقه باب شرقي قرار داشت مرض طاعون در ميانشان گسترش يافت و اماماشان ابو صالح به آنان دستور داد كه به سوي كوه ها بروند و در آنجا منتشر شوند .آنها كوه عاصيون را انتخاب كردند و در آنجا اقامت گزيدند كه…

مسائل نظام اجتماعی ایران بعد از سال 68

مسائل نظام اجتماعی ایران بعد از سال 68

این فایل در 67 صفحه قرار دارد که 5 صفحه آن را در اختیار شما قرار دادیم
مسائل نظام اجتماعی ایران بعد از سال 68
در این فصل ، به اقتضای وظیفه علمی که باید حقایق و عوامل موثر را در حد تشخیص برای اعضا جامعه ومسئولین تشریع کرد وموجب آگاهی آنان شد. عوامل و روابط علمی بین آنها را بیان کرده است ، اما چند تذکر لازم است:
کوشش در جهت حفظ منافع در کشورهای دیگر یک امر طبیعی است که این نیز به آن عمل کرده ومی کند. علاوه بر آن همه کشورها از جمله ژاپن ، آلمان و دیگر…

مروري بر قيام خونين 15 خرداد

مروري بر قيام خونين 15 خرداد

این فایل در 15 صفحه قرار دارد که 2 صفحه آن را در توضیحات قرار می دهی
مروري بر قيام خونين 15 خرداد
مقدمه
سي و نهمين سالگرد قيام با شكوه خونين پانزدهم خرداد فرا مي‌رسد. دوازدهم محرم 1383 مصادف با 15 خرداد 1342 ايران شاهد حماسه‌اي خونين و غمبار بود كه هر چند به ظاهر پايان يك قيام مي نمود، اما در واقع آغازي شد بر تداوم حركت انقلاب اسلامي كه به بركت محرم، اين بذر، پانزده سال بعد در دوازدهم بهمن به ثمر نشست و مطلعي شد بر انفجار نور0
امروز پس از گذشت…

مرورى بر عملكرد مظفرالدين شاه قاجار

مرورى بر عملكرد مظفرالدين شاه قاجار

این فایل در 10 صفحه قرار دارد که 2 صفحه در توضیحات آمده است.
مرورى بر عملكرد مظفرالدين شاه قاجار
ايستادگى در مقابل لرد كرزن

 

 
اين قرارداد در هفت فصلعيناً مانند قرارداد گمركى ايران و روس با همان شرايط منتها به نفع دولت انگليستهيه و تنظيم گرديد. اين قرارداد به جاى فصل نهمعهدنامهپاريسمورخ چهارم مارس۱۸۵۷بود! و براى ايران همان معايب و مضار قرارداد گمركى ايران و روس راداشت.
نكته درخور توجه اينكه آنچه را كه دولت روس در سال ۱۸۲۸/…

مداخله نظامي آمريكا در گرانادا

مداخله نظامي آمريكا در گرانادا

این فایل در 43 صفحه قرار دارد که 6 صفحه در توضیحات آمده است
مداخله نظامي آمريكا در گرانادا
ملاحظات لجستيكي
براي دستيابي به اهداف اين عمليات، حوزه هاي بسيار متفاوتي از لجستيك بايد شناسايي و طرح ريزي مي دشند. يكي از نيازمندي ها نحوه محافظات از فرودگاه و شناسايي موارد مورد نياز براي اين كار بود. سوالاتي چون تعداد افراد موردنياز و نوع تجهيزات، مهمات و پشتيباني مطرح شدند.
نيازمندي اصلي ديگر تقسيم گيري بر سر نحوه استقرار محافظت و جستجوي كارآمد…

مداخله نظامي آمريكا در گرانادا

مداخله نظامي آمريكا در گرانادا

این فایل در 43 صفحه قرار دارد که 6 صفحه در توضیحات آمده است
مداخله نظامي آمريكا در گرانادا
ملاحظات لجستيكي
براي دستيابي به اهداف اين عمليات، حوزه هاي بسيار متفاوتي از لجستيك بايد شناسايي و طرح ريزي مي دشند. يكي از نيازمندي ها نحوه محافظات از فرودگاه و شناسايي موارد مورد نياز براي اين كار بود. سوالاتي چون تعداد افراد موردنياز و نوع تجهيزات، مهمات و پشتيباني مطرح شدند.
نيازمندي اصلي ديگر تقسيم گيري بر سر نحوه استقرار محافظت و جستجوي كارآمد…

مداخله بشر دوستانه و ملل متحد

مداخله بشر دوستانه و ملل متحد

این فایل در 30صفحه قرار دارد که 3 صفحه آن رادر توضیحات آمده است
چكيده :
منظور از مداخله بشر دوستانه[1] صرفاً دخالت هايي است كه درآنها از نيروي نظامي استفاده شده است ، يعني مداخله باتوسل به زور. بر اين اساس مداخله بشر دوستانه عبارت است از : دخالتي كه با استفاده از زور در جهت جلوگيري از نقض گسترده حقوق بشر انجام مي شود كه با تجاوز كه كاربرد نيروي مسلح بوسيله يك كشور عليه حاكميت ،تماميت ارضي يا اسقلال سياسي كشوري ديگر يا كاربرد آن از ديگرراه هاي…

محمود دولت آبادی

محمود دولت آبادی

این فایل در 15 صفحه قرار دارد که 2 صفحه آن در توضیحات آمده است
محمود دولت آبادي در سال 1319 در روستاي « دولت آباد » سبزوار بدنيا آمد و دوران ابتدايي در روستاي خود به پايان برده ، سخت كوش بوده و به ياد مي آورد كه يك بار هم در سال سوم دبستان تشويق شده . سر چشمهي خلاقيت ذهن دولت آبادي در روزگار كودكي و نوجواني بر گمان شيفتگي او بر شنيدن حكايت و نقل ، داستان و داستان گويي است. او آغاز آشنايي جدي خود را با ادبيات معاصر با جنگ اصفهان و ديدن فيلم هاي…