دانلود کتاب کلستریدیوم دیفیسیل پیشرفت ها در میکروب شناسی، بیماری های عفونی و بهداشت عمومی – جلد 1 تا 8

دانلود کتاب کلستریدیوم دیفیسیل پیشرفت ها در میکروب شناسی، بیماری های عفونی و بهداشت عمومی - جلد 1 تا 8

دانلود کتاب کلستریدیوم دیفیسیل پیشرفت ها در میکروب شناسی، بیماری های عفونی و بهداشت عمومی – جلد 1 تا 8

دانلود کتاب به روز شده ها در مورد کلستریدیوم دیفیسیل در اروپا – پیشرفت ها در میکروب شناسی، بیماری های عفونی و بهداشت عمومی – جلد
 
از این کتاب از جلد 1 تا جلد 8 موجود می باشد شما میتوانید همه آنها را دانلود کنید
Updates on Clostridium difficile in Europe – Advances in Microbiology, Infectious Diseases and Public Health – Volume 8
Advances in Microbiology, Infectious Diseases and Public Health: Volume 1
Advances in Microbiology, Infectious Diseases and Public Health: Volume 2
Fungal Biofilms and related infections: Advances in Microbiology, Infectious Diseases and Public Health Volume 3
Advances in Microbiology,…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده آستریده در 72 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده آستریده در 72 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده آستریده در 72 اسلاید

زیر رده آستریده Asteridae
1-زیر رده آستریده 11 راسته- 49 خانواده و 6000 گونه دارد و از بزرگترین زیررده های گیاهان گلدار است.
2- حدود یک سوم از گونه های زیررده آستریده به خانواده آستراسه تعلق دارد که دارای گسترش وسیعی است.
3- زیررده آستریده از پیشرفته ترین صفات رده ماگنولیوپسیدا برخوردار است و با راسته رزالس از زیررده رزیده قرابت دارد.
4- اکثر گیاهان این زیررده پیوسته گلبرگ- کم پرچم و گلهای آنها در جهت تسهیل گرده افشانی با حشرات تکامل یافته اند.
5-…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده رزیده در 40 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده رزیده در 40 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده رزیده در 40 اسلاید

زیر رده رزیده
1- زیر رده رزیده شامل 18 راسته و 116 خانواده است و از نظر تعداد خانواده بزرگترین زیررده گیاهان گلدار است.
2- حدود سه چهارم از 60 هزار گونه رزیده در 5 راسته فابالس- میرتالس- افوربیالس- رزالس و ساپیندالس قرار دارند.
3- رزیده نسبت به زیررده های پیشین صفات پیشرفته تری دارد هرچند در برخی صفات با زیررده دیلنیده مشابهت دارد ولی شواهد فسیلی این زیررده مستقیما از ماگنولیده منتج شده است.
4- به جز دو راسته رافلزیالس و افوربیالس بقیه راسته ها…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده دیلنیده در 52 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده دیلنیده در 52 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده دیلنیده در 52 اسلاید

زیر رده دیلنیده
1- زیر رده دیلنیده شامل 13 راسته- 77 خانواده و حدود 25000 گونه است و اکثر گیاهان این زیررده با اعضاتی زیررده های ماگنولیده و رزیده مشابهت دارند.
2- به نظر می رسد غالب راسته های این زیر رده مستقیما از راسته تئالس منشا دارند.
3- راسته تئالس با 18 خانواده و 3500 گونه غالبا در مناطق استوایی گسترش دارد گیاهانی از خانواده کلوزیاسه متعلق به این راسته در ایران رویش دارند.
4- راسته مالوالس 5 خانواده و حدود 3500 گونه دارد چندین گونه از خانواده…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده کاریوفیلیده در 42 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده کاریوفیلیده در 42 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده کاریوفیلیده در 42 اسلاید

زیر رده کاریوفیلیده
1- زیر رده کاریوفیلیده از 3 راسته تشکیل شده است.
2- راسته های کاریوفیلالس با در برداشتن 12 خانواده و حدود 10000 گونه بزرگترین راسته زیر رده کاریوفیلیده محسوب می شود.
3- خانواده هایPhytolaccaceae, Nyctaginaceae, Aizoaceae, Chenopodiaceae, Amarantaceae, Portulacaceae, Molluginaceae, Caryophyllaceae دارای گونه هایی خودرو در ایران هستند و همگی به راسته کاریوفیلالس تعلق دارند.
4- خانواده های Cactaceae که 87 جنس و حدود 2000 گونه دارد در ایران فقط به صورت کاشته شده و غیر بومی دیده می شوند.
5-…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده هاماملیده در 28 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده هاماملیده در 28 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده هاماملیده در 28 اسلاید

زیر رده هاماملیده
1- زیر رده هاماملیده از 11 راسته و 23 خانواده تشکیل شده که حدود دو سوم گونه هابه راسته اورتیکاسه تعلق دارند .
2- راسته های کازوارنیالس- فاگالس- میریکالس و یوگلاندالس دارای پیشرفته ترین صفات در این زیر رده هستند.
3- راسته هاماملیدالس از 5 خانواده و حدود 110 گونه تشکیل شده که از هریک از خانواده های هاماملیداسه و پلاتاناسه یک گونه در ایران می روید.
4- راسته اورتیکالس 6 خانواده و حدود 2200 گونه دارد گونه هایی از خانواده های…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده ماگنولیده در 42 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده ماگنولیده در 42 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده ماگنولیده در 42 اسلاید

زیر رده ماگنولیده
1- زیر رده ماگنولیده از 8 راسته تشکیل یافته است که غالب آنها دارای صفات مورفولوژیک ابتدایی اند.
2- راسته ماگنولیاس از 10 خانواده با حدود 3000 گونه تشکیل یافته است. گروه کثیری از اعضای این راسته در مناطق استوایی تا معتدله گرم انتشار دارند.
3- راسته پیپرالس در برگیرنده 3 خانواده با حدود 2000 گونه است که در مناطق استوایی و نیمه استوایی متمرکز شده اند
4- راسته آریستولوکیالس فقط یک خانواده با حدود 600 دراد و مونوتیپیک است.
5- راسته…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده لیلیئیده در 54 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده لیلیئیده در 54 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده لیلیئیده در 54 اسلاید

صفات مشخصه زیررده لیلیئیده
گیاهانی غالباً خشکی‌زی (اغلب ژئوفیت و دارای اندام های ذخیره‌ای زیرزمینی) . گاهی اوقات آبزی یا اپی‌فیت و به ندرت فاقد کلروفیل‌اند.
اعضای درختچه‌ای و درختی دارای رشد ثانویه خاص تک‌لپه‌ای ها (لیلیوپسیدا) می‌باشند.اعضای زیررده لیلیئیده معمولاً دارای گل های (گلبرگ های) رنگین هستند . هیچیک دارای گل‌آذین اسپاد نیستند. زیررده لیلیئیده دارای مشابهت مورفولوژیک با برخی از اعضای زیررده زینگیبریده، به…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده زینگیبریده در 28 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده زینگیبریده در 28 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده زینگیبریده در 28 اسلاید

صفات مشخصه زیررده زینگیبریده
گلپوش های گیاهان این زیررده به خوبی به کاسبرگ و گلبرگ تمایز یافته و در عین حال غالباً کاسبرگها از گلبرگها قابل تشخیص‌اند.
گیاهان متعلق به زیررده زینگیبریده در دو راسته بروملیالس و زینگیبرالس طبقه‌بندی می‌شوند که مجموعاً 9 خانواده گیاهی را در بر می‌گیرند.
راسته بروملیالس
این راسته از یک خانواده به نام بروملیاسه تشکیل شده است.
خانواده بروملیاسه
این خانواده با داشتن حدود 50 جنس و 2000 گونه در نوع خود…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده کملینیده در 48 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده کملینیده در 48 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دسته بندی گیاهان در زیررده کملینیده در 48 اسلاید

صفات مشخصه زیررده کملینیده
گل های راسته های ابتدایی‌تر که توسط حشرات گرده‌افشانی می‌شوند 3 بخشی بوده و گلپوش آنها به کاسبرگ و گلبرگ مشخص تمایز یافته‌اند. خانواده های دارای صفات پیشرفته‌تر غالباً به وسیله باد گرده‌افشانی می‌شوند.
تخمدان تمامی این گیاهان زبرین بوده و آندوسپرم دانه آنها اغلب حاوی نشاسته و گاهی اوقات ذخیره چربی است.
زیررده کملینیده از 7 راسته، 19 خانواده و حدود 15000 گونه تشکیل یافته است که بیش از چهار پنجم…